Beratung

Frau­en

In­for­ma­ti­ons- / Kon­takt­stel­le infra 

Tel.: +423 232 08 80 

E-Mail: info@​infra.​li

 

Frau­en­haus 

Tel.: +423 380 02 03

E-Mail: frau­en­haus@​markt.​li


Wei­te­re Be­ra­tungs­diens­te 
aha Ju­gend­in­for­ma­ti­ons­zen­trum
Tel.: +423 239 91 10 (Ad­mi­nis­tra­ti­on)
Tel.: +423 239 91 11 (Ju­gend­be­ra­tung)
E-Mail: aha@​aha.​li

 

Amt für So­zia­le Diens­te 

Tel.: +423 236 72 42 

 
So­zi­al- und Prä­ven­tiv­me­di­zi­ni­sche Dienst­stel­le 

Tel.: +423 236 73 31 

E-Mail: info@​asd.​llv.​li

 

Ar­beits­kreis Selbst­hil­fe­grup­pen 

Tel.: +423 232 09 26

 
Krebs­hil­fe Liech­ten­stein 

Tel.: +423 233 18 45

E-Mail: ad­min@​krebs­hil­fe.​li

 

Aids-Hil­fe Liech­ten­stein 

Tel.: +423 232 05 20 

 
Müt­ter- und Vä­ter­be­ra­tung LRK 

Tel.: +423 787 37 22

E-Mail: info@​ro­tes­kreuz.​li

 

Hos­piz­be­we­gung Liech­ten­stein 

Tel.: +423 233 41 38
Tel.: +423 777 20 01 (aus­ser­halb der Bü­ro­zei­ten)

E-Mail: info@​hos​pizb​eweg​ung.​li

 

El­tern-Kind-Fo­rum 

Tel.: +423 233 24 38 

E-Mail: wel­co­me@​elt​ernk​indf​orum.​li

 

Amt für Le­bens­mit­tel­kon­trol­le
Tel.: +423 236 61 11

Tier­schutz­haus 

Tel.: +423 239 65 65

E-Mail: info@​tie​rsch​utzv​erei​n.​li

 
Sa­ma­ri­ter­ver­ein Scha­an 

E-Mail: dwen­awe­ser@​sa­ma­ri­ter.​li

 

In­for­ma­ti­ons- und Be­ra­tungs­stel­le Alter 

Tel.: +423 230 48 01 

E-Mail: iba@​sen​iore​nbun​d.​li

 

Kom­pass- So­zi­al­be­ra­tung 

Karl-An­ton Wohl­wend 

Tel.: +423 233 31 32 

E-Mail: karl-​anton.​wohl­wen­d@​kom­pass.​li


Demenz Liechtenstein

E-Mail:

Tel.: +423 230 34 45

 

Rheumaliga

E-Mail: 

Internet: www.rheumaliga.ch/sgfl